Prima pagină Noutăţi Hărţi Download Concurs Despre noi Contact
Primul site de Istorie
din
pînă în
Categorii
PageRank Checking Icon
Pe site au loc lucrari. Siteul poate functiona incorect. Ne cerem scuze pentru incomoditate.
Înapoi

Tratat de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate între România şi Republica Ungară (1996)

 

      România si Republica Ungara,

      Convinse ca buna vecinatate, respectul reciproc si colaborarea între cele doua tari corespund intereselor fundamentale ale României si Ungariei;

      Reafirmând angajamentul lor fata de drepturile omului si libertatile fundamentale, democratie, umanism si statul de drept si exprimându-si convingerea ca afirmarea si îmbogatirea continutului lor reprezinta bazele libertatii, justitiei si pacii;

      Animate de nazuinta comuna ca Europa sa devina un continent unit, al pacii, securitatii si cooperarii pentru toate statele si popoarele si hotarâte sa actioneze pentru dezvoltarea unor astfel de relatii care sa faca posibila realizarea acestor obiective;

      Recunoscând ca minoritatile nationale constituie o parte integranta a societatii din statul în care traiesc si considerând ca protejarea acestora este o parte componenta a protectiei internationale a drepturilor omului si, în consecinta, face obiectul cooperarii internationale si ca normalizarea cooperarii lor în acest domeniu reprezinta o contributie importanta atât la stabilitatea si întelegerea în Europa, cât si la consolidarea democratiei din cele doua tari si la integrarea lor în structurile europene si euro-atlantice;

      Reafirmându-si hotarârea de a actiona pentru înfaptuirea scopurilor si principiilor Cartei Natiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa, ca si ale altor documente ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa;

      Convinse ca schimbarile ireversibile care au avut loc în Europa si în cele doua tari deschid noi perspective în relatiile dintre ele,

      au cazut de acord asupra celor ce urmeaza:

 

      ARTICOLUL 1

      (1) România si Republica Ungara (denumite în continuare "Parti Contractante") îsi întemeiaza relatiile pe încredere, cooperare si respect reciproc.

      (2) Partile Contractante vor respecta, în relatiile reciproce, ca si în relatiile cu alte state, principiile înscrise în Carta Natiunilor Unite, în Actul final de la Helsinki, în Carta de la Paris pentru o noua Europa si în alte documente ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, precum si celelalte principii si norme general-acceptate ale dreptului international.

      ARTICOLUL 2

      (1) Partile Contractante vor actiona pentru ca întreaga Europa sa devina o comunitate de state, pasnica si democratica, bazata pe supremat ia dreptului si vor contribui la apararea si consolidarea securitatii în acest spatiu, la realizarea obiectivului garantarii pacii, securitatii prin cooperare, în conformitate cu angajamentele din cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa.

      (2) Partile Contractante, în scopul întaririi pacii si securitatii europene, vor sprijini continuarea procesului de limitare si reducere a fortelor armate si a armamentelor în Europa la un nivel corespunzator necesitatilor de aparare. Ele vor sprijini, de asemenea, elaborarea de noi masuri de crestere a încrederii si securitatii si se vor stradui sa ia asemenea masuri si în cadrul relatiilor lor bilaterale.

      ARTICOLUL 3

      (1) Partile Contractante reafirma ca se vor abtine, în relatiile lor reciproce, de la amenintarea cu forta sau folosirea fortei, fie îndreptate împotriva integritatii teritoriale sau a independentei politice a celeilalte Parti Contractante, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Organizatiei Natiunilor Unite si cu principiile Actului Final de la Helsinki. El e se vor abtine, de asemenea, de la sprijinirea unor asemenea actiuni si nu vor permite unei terte parti sa foloseasca teritoriul lor pentru comiterea unor activitati de acest fel împotriva celeilalte Parti Contractante.

      (2) Orice diferende care ar putea apare între Partile Contractante vor fi solutionate exclusiv pe cale pasnica.

      ARTICOLUL 4

      Partile Contractante, în conformitate cu principiile si normele dreptului international, precum si cu principiile Actului Final de la Helsinki, reconfirma ca vor respecta inviolabilitatea frontierei lor comune si integritatea teritoriala a celeilalte Parti. Ele reafirma, de asemenea, ca nu au pretentii teritoriale una fata de cealalta si ca nu vor ridica astfel de pretentii nici în viitor.

      ARTICOLUL 5

      (1) În scopul realizarii obiectivelor acestui Tratat, Partile Contractante vor crea cadrul corespunzator colaborarii în toate domeniile de interes reciproc.

      (2) Pentru aplicarea acestui Tratat, Partile Contractante vor asigura un loc prioritar colaborarii si extinderii relatiilor dintre organele legislative si executive.

      (3) În scopul asigurarii dezvoltarii si aprofundarii în continuare a relatiilor bilaterale, precum si al cunoasterii reciproce a punctelor de vedere referitoare la problemele internationale, vor fi continuate schimburile regulate de pareri la diferite niveluri. În acest sens, cel putin o data pe an va avea loc o întâlnire a primilor ministri, iar ministrii afacerilor externe vor proceda cel putin o data pe an la trecerea în revista a aplicarii prezentului Tratat.

      (4) Întâlnirile regulate ale conducatorilor altor ministere si institutii centrale vor fi reglementate prin întelegerile ce se vor încheia între acestea.

      ARTICOLUL 6

      (1) Partile Contractante vor sprijini dezvoltarea în continuare si utilizarea consecventa a mecanismelor colaborarii europene, cu scopul de a contribui activ si pe aceasta cale la mentinerea si consolidarea pacii si securitatii în regiune.

      (2) În cazul aparitiei unei situatii care, potrivit parerii uneia dintre Partile Contractante, poate ameninta pacea si securitatea internationala sau interesele sale majore de securitate, Partea respectiva poate propune celeilalte Parti sa examineze împreuna masurile de natura sa contribuie la reducerea tensiunii si eliminarea situatiei create, luând în considerare principiile si mecanismele cuprinse în Carta Natiunilor Unite, precum si cele disponibile în cadrul colaborarii europene.

      (3) Partile Contractante vor organiza consultari regulate la diferite niveluri în problemele securitatii si apararii care prezinta interes reciproc. La cererea oricareia dintre ele, se vor informa reciproc despre îndeplinirea obligatiilor asumate în baza documentelor internationale la care ambele au subscris, referitoare la securitate si dezarmare.

      (4) Colaborarea între institutiile militare ale celor doua Parti se realizeaza pe baza unor acorduri separate.

      ARTICOLUL 7

      (1) Partile Contractante îsi vor extinde relatiile si colaborarea în organizatiile internationale, inclusiv cele regionale si subregionale. Ele se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în Uniunea Europeana, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene Occidentale.

      (2) Partile Contractante, în întelegere cu alte tari europene interesate, vor conlucra pentru realizarea unor proiecte de cooperare regionala si subregionala si a altor forme de colaborare care sa favorizeze accelerarea dezvoltarii tarilor participante la acestea, în domeniile de interes comun - economie, industrie, agricultura, ecologie, transporturi, telecomunicatii si altele. Ele vor încuraja participarea celor direct interesati, în concordanta cu legislatia fiecarei Parti, la realizarea acestor proiecte si forme de cooperare.

      ARTICOLUL 8

      (1) Partile Contractante vor dezvolta, în conformitate cu practicile si normele comertului international, cooperarea economica si schimburile comerciale reciproc a vantajoase, în toate domeniile vietii economice.

      (2) În acest scop, ele vor stimula, în concordanta cu reglementarile lor interne si cu obligatiile lor internationale, legaturile si cooperarea directa între agentii economici din cele doua state si vor actiona pentru a asigura conditii favorabile pentru activitati antreprenoriale, comerciale si alte activitati economice ale persoanelor fizice si juridice ale uneia din Partile Contractante pe teritoriul celeilalte Parti Contractante.

      (3) De asemenea, Partile Contractante vor încuraja si vor promova investitiile de capital reciproce si vor garanta protectia acestora.

      (4) Partile Contractante vor acorda o atentie deosebita cooperarii dintre ele în vederea dezvoltarii coordonate, în conformitate cu standardele internationale, a infrastructurilor nationale, inclusiv a sistemelor energetice si a retelelor de transporturi si telecomunicatii interconectate.

      ARTICOLUL 9

      (1) Partile Contractante vor promova cooperarea reciproc avantajoasa si eficienta în domeniul cercetarilor fundamentale si aplicative, acordând o atentie deosebita tehnicii si tehnologiilor moderne.

      (2) Partile Contractante vor încuraja contactele directe si initiativele comune ale oamenilor de stiinta si cercetatorilor din cele doua tari, precum si cooperarea între institute de cercetari stiintifice, biblioteci si alte institutii în acest domeniu.

      ARTICOLUL 10

      (1) Partile Contractante vor coopera, la nivel bilateral, subregional si regional, în scopul prevenirii, reducerii si eliminarii poluarii, care afecteaza teritoriile lor respective si al îmbunatatirii conditiilor pentru securitatea lor ecologica.

      (2) În cazul unui dezastru ecologic sau al unui accident care poate sa aiba un asemenea efect, sau în cazul unui asemenea pericol, Partile Contractante se vor informa fara întârziere asupra situatiei aparute si asupra masurilor de urgenta luate.

      ARTICOLUL 11

      (1) Partile Contractante vor extinde cooperarea dintre ele, precum si cu alte state dunarene, în scopul dezvoltarii navigatiei pe Dunare si al conlucrarii între statele riverane, în toate domeniile de interes comun, precum si pentru prevenirea, reducerea si controlul poluarii apelor Dunarii.

      (2) Partile Contractante vor coopera, de asemenea, în problemele referitoare la apele transfrontiere care intereseaza ambele tari, pe baza conventiei bilaterale si a conventiilor multilaterale la care ambele Parti Contractante sunt sau vor deveni parti.

      ARTICOLUL 12

      (1) Partile Contractante vor dezvolta cooperarea în domeniile culturii, stiintei si învatamântului.

      (2) Partile Contractante vor sprijini dezvoltarea schimburilor culturale între institutii, uniuni de creatie, asociatii si organizatii neguvernamentale, precum si persoane fizice din cele doua tari si vor încheia, în acest scop, acorduri si programe guvernamentale si interdepartamentale.

      (3) Partile Contractante vor dezvolta si vor sprijini cooperarea, inclusiv pe baza de întelegeri directe, între universitati si alte institutii de învatamânt, institute si centre de cercetare stiintifica din cele doua tari, precum si schimburile de elevi, studenti, profesori si cercetatori stiintifici. Ele acorda o atentie deosebita colaborarii în domeniul pregatirii si perfectionarii specialistilor si declara ca sunt gata sa largeasca si sa aprofundeze aceasta cooperare.

      (4) Partile Contractante vor încuraja cooperarea si schimburile directe între arhive, biblioteci si muzee si vor asigura accesul la sursele documentare existente în acestea, pentru cercetatori si alte persoane din cealalta tara, în conformitate cu reglementarile interne în vigoare în tara respectiva.

      (5) Partile Contractante vor lua masurile necesare pentru ca autoritatile lor competente sa examineze problema recunoasterii diplomelor de studii în vederea încheierii unei întelegeri corespunzatoare în acest domeniu.

      (6) Fiecare Parte Contractanta va încuraja predarea limbii celeilalte Parti în universitati, scoli si în alte institutii si, în acest scop, va acorda asistenta pentru pregatirea profesorilor si organizarea învatamântului.

      (7) Partile Contractante vor sprijini activitatea centrelor lor culturale si vor folosi pe deplin posibilitatile pe care acestea le ofera pentru dezvoltarea schimburilor culturale reciproce, în conformitate cu întelegerea bilaterala pertinenta.

      (8) În scopul înfaptuirii obiectivelor stabilite prin acest articol si al dezvoltarii cadrului institutionalizat al colaborarii bilaterale, Partile Contractante vor actiona pentru încheierea unui nou Acord de colaborare în domeniile culturii, învatamântului si stiintei, precum si a altor conventii corespunzatoare.

      ARTICOLUL 13

      (1) Partile Contractante vor colabora în vederea pastrarii si cunoasterii reciproce de catre cele doua popoare a mostenirilor lor culturale.

      (2) Partile Contractante vor actiona pentru protejarea monumentelor istorice si de cultura, a locurilor memoriale, a vestigiilor scrise si materiale aflate pe teritoriile lor, care evoca si pastreaza momente din istoria si cultura celeilalte Parti, vor sprijini conservarea lor si vor înlesni accesul la acestea, în conformitate cu legislatia fiecarei Parti.

      ARTICOLUL 14

      Partile Contractante vor încuraja un climat de toleranta si întelegere între cetatenii lor, care au origini etnice sau religii, culturi ori limbi diferite. Ele condamna orice manifestari de xenofobie, de ura, discriminare sau prejudecati rasiale, etnice sau religioase si vor lua masuri eficiente pentru a preveni orice asemenea manifestari.

      ARTICOLUL 15

      (1) a) Partile Contractante se angajeaza ca, în reglementarea drepturilor si obligatiilor persoanelor apartinând minoritatilor nationale care traies c pe teritoriul lor, sa îndeplineasca Conventia-cadru a Consiliului Europei cu privire la minoritatile nationale, daca în ordinea lor de drept interna nu exista o reglementare mai favorabila în privinta drepturilor persoanelor apartinând minoritatilor.

      b) Partile Contractante, fara a aduce atingere continutului paragrafului de mai sus, în scopul protejarii si promovarii identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a minoritatii române din Ungaria si a minoritatii maghiare din România, vor aplica, ca angajamente juridice, prevederile care definesc drepturile acestor persoane, asa cum sunt încorporate în documentele pertinente ale Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa si Consiliului Europei, mentionate în Anexa la prezentul Tratat.

      (2) Drept urmare, Partile reafirma ca persoanele la care se refera paragraful precedent au dreptul, exercitat în mod individual sau în comun cu alti membri ai grupului lor, de a-si exprima liber, pastra si dezvolta identitatea etnica, culturala, lingvistica si religioasa. În mod corespunzator, ele au dreptul sa înfiinteze si sa mentina propriile institutii, organizatii s au asociatii educative, culturale si religioase, care pot apela la contributii financiare voluntare si alte contributii, precum si la sprijin public, în conformitate cu legislatia interna.

      (3) Partile Contractante respecta dreptul persoanelor apartinând minoritatii române din Ungaria si al persoanelor apartinând minoritatii maghiare din România de a folosi liber limba lor materna, în particular si în public, oral si în scris. Ele vor lua masurile necesare pentru ca aceste persoane sa poata învata limba lor materna si sa aiba posibilitati adecvate pentru a fi educate în aceasta limba, în cadrul sistemului învatamântului de stat, la toate nivelele si formele, potrivit nevoilor acestora. Partile Contractante vor asigura conditiile care sa faca posibila folosirea si a limbii materne în relatiile cu autoritatile locale, administrative si judiciare, în conformitate cu legislatia interna în vigoare, precum si cu angajamentele internationale asumate de cele doua Parti. Aceste persoane au dreptul de a folosi numele si prenumele lor în limba lor materna si se vor bucura de recunoasterea oficiala a acestora. În zonele locuite de un numar substantial de persoane apartinând minoritatilor respective, fiecare Parte va permite sa fie expuse si în limba minoritatii, denumiri traditionale locale, denumiri de strazi si alte inscriptii topografice destinate publicului.

      (4) Partile Contractante vor respecta dreptul persoanelor apartinând minoritatilor nationale de a avea acces, în limba materna, la informatie si la mijloace de comunicare în masa, electronice si scrise, precum si de a schimba liber si de a difuza informatii. Ele vor da acestor persoane posibilitatea, în cadrul legislatiei interne a fiecareia, de a înfiinta si administra propriile mijloace de com unicare în masa.

      (5) Partile Contractante vor asigura exercitarea de catre persoanele apartinând acestor minoritati a dreptului de a participa efectiv, individual sau prin partidele sau organizatiile lor, la viata politica, economica, sociala si culturala si la solutionarea problemelor de interes national sau local, prin reprezentantii lor alesi în organele autoritatilor publice centrale si locale. Fiecare Parte Contractanta, în luarea deciziilor asupra problemelor referitoare la protectia si promovarea identitatii nationale a acestor persoane, va consulta organizatiile, partidele politice sau asociatiile acestora, în conformitate cu procedurile democratice de luare a deciziilor prevazute de lege.

      (6) Partile Contractante respecta mostenirea culturala si istorica a minoritatilor nationale, sprijina eforturile acestora pentru protejarea monumentelor si siturilor istori ce care pastreaza cultura si istoria minoritatilor si iau masurile cuvenite pentru ca, în zonele cu populatie mixta, cetatenii sa cunoasca valorile culturale maghiare, respectiv românesti.

      (7) Partile vor respecta dreptul persoanelor apartinând acestor minoritati de a mentine contacte libere între ele si peste frontiere, cu cetatenii altor state, precum si dreptul de a participa la activitati ale organizatiilor neguvernamentale nationale si internationale.

      (8) Partile Contractante recunosc ca, în exercitarea drepturilor la care se refera acest articol, orice persoana apartinând unei minoritati va respecta, ca oricare alt cetatean al statului respectiv, legislatia nationala si drepturile celorlalti. Aceste persoane se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii cetatenesti, la fel cu ceilalti cetateni ai tarii în care traiesc.

      (9) Partile Contractante, fara a aduce atingere masurilor luate în cadrul politicii lor generale de integrare, se vor abtine de la orice politica ori practica având drept scop asimilarea împotriva vointei lor a persoanelor apartinând minoritatilor nationale si vor proteja aceste persoane împotriva oricarei actiuni urmarind o astfel de asimilare. Ele se vor abtine, de asemenea, de la masuri care, modificând proportiile populatiei din zonele locuite de persoane apartinând minoritatilor nationale, sunt îndreptate împotriva drepturilor si libertatilor care decurg din standardele si normele internationale mentionate în paragraful 1 al prezentului articol.

      (10) Partile se vor sprijini reciproc în urmarirea modului de punere în aplicare a prevederilor continute în acest Articol. În acest scop, în cadrul consultarilor periodice mentionate la Articolul 5 al p rezentului Tratat, Partile vor examina si probleme ale cooperarii bilaterale referitoare la minoritatile nationale decurgând din aplicarea prevederilor prezentului Tratat si vor constitui un comitet interguvernamental format din experti. Ele vor coopera în desfasurarea corespunzatoare a procedurilor Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa si Consiliului Europei, care verifica îndeplinirea angajamentelor referitoare la protectia minoritatilor nationale asa cum sunt continute în documentele acestor organizatii, la care Partile au subscris.

      (11) Partile Contractante vor coopera în vederea dezvoltarii cadrului juridic international pentru protectia minoritatilor nationale. Ele sunt de acord sa puna în aplicare, ca parte a prezentului Tratat, prevederile documentelor internationale în virtutea carora ele îsi vor asuma si alte angajamente în ceea ce priveste promovarea drepturilor persoanelor apartinând minoritatilor nationale.

      (12) Nici unul din angajamentele cuprinse în acest Articol nu poate fi interpretat ca implicând vreun drept de a intreprinde vreo activitate sau de a comite vreo actiune contrara scopurilor si principiilor Cartei Natiunilor Unite, altor obligatii decurgând din dreptul international sau prevederilor Actului Final de la Helsinki si ale Cartei de la Paris a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, inclusiv principiul integritatii teritoriale a statelor.

      ARTICOLUL 16

      Partile Contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul mijloacelor de comunicare în masa. Ele vor favoriza circulatia libera a informatiei referitoare la viata sociala, politica, economica, culturala si stiintifica din tarile lor si vor sprijini orice efort îndreptat spre întelegere, cunoastere reciproca obiectiva, spre depasirea prejudecatilor.

      ARTICOLUL 17

      (1) Partile Contractante vor dezvolta si vor sprijini cooperarea în domeniile protectiei sanatatii si cercetarii medicale.

      (2) Partile Contractante vor promova, de asemenea, cooperarea în domeniile protectiei si asigurarilor sociale, în interesul cetatenilor fiecarei Parti, aflati pe teritoriul celeilalte Parti si, în acest scop, vor analiza posibilitatea încheierii unor întelegeri.

      ARTICOLUL 18

      Partile Contractante vor sprijini extinderea contactelor directe între organizatii politice si sindicale, biserici si comunitati religioase, fundatii, asociatii de femei, de tineret, sportive si de alta natura.

      ARTICOLUL 19

      (1) Partile Contractante vor sprijini si vor facilita contactele directe între cetatenii lor.

      (2) Partile Contractante vor extinde relatiile consulare si vor simplifica trecerile peste frontiera si controlul vamal, inclusiv prin deschiderea de noi puncte de frontiera si largirea celor existente, în functie de posibilitati, în vederea facilitarii traficului de pasageri si marfuri, încheind acordurile corespunzatoare pentru realizarea acestor scopuri.

      ARTICOLUL 20

      (1) Partile Contractante îsi vor acorda în mod reciproc asistenta juridica în cauzele civile, familiale, penale, în conformitate cu conventiile în vigoare, si vor dezvolta cooperarea pe baza de întelegeri speciale, între organele lor de politie.

      (2) Partile Contractante vor coopera în prevenirea si combaterea crimei organizate, în special a terorismului, traficului ilegal de stupefiante, pirateriei aeriene, contrabandei si traficului ilegal de bunuri si valori culturale, istorice si muzeale. De asemenea, ele îsi declara disponibilitatea de a conlucra în aceste domenii, în cadrul cooperarii internationale.

      ARTICOLUL 21

      (1) Partile Contractante vor solutiona, prin consultari si negocieri directe, toate diferendele rezultând din interpretarea sau aplicarea prezentului Tratat. Dupa ce ambele Parti Contractante vor deveni parte la un acord international multilateral privind reglementarea pasnica a diferendelor, diferendele mentionate la acest articol, si care nu vor fi fost solutionate într-un termen rezonabil prin consultari si negocieri directe, vor fi solutionate potrivit procedurilor stabilite prin acordul international multilateral sus-mentionat, cu conditia ca angajamentele asumate prin acel acord multilateral sa se refere si la asemenea diferende.

      (2) Partile Contractante se vor stradui, ori de câte ori va fi cazul, sa includa în conventiile lor bilaterale clauze potrivit carora diferendele referitoare la interpretarea sau aplicarea conventiilor respective vor fi supuse unor proceduri de solutionare disponibile.

      ARTICOLUL 22

      Prezentul Tratat nu este îndreptat împotriva nici unui stat tert si nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg pentru Partile Contractante din tratatele bilaterale si multilaterale încheiate de fiecare din ele cu alte state.

      ARTICOLUL 23

      Prezentul Tratat se încheie pe o perioada de 10 ani. Valabilitatea lui se prelungeste automat, pe noi perioade de câte cinci ani, daca nici una dintre Partile Contractante nu n otifica în scris celeilalte Parti Contractante, cu cel putin un an înainte de expirarea perioadei respective, intentia sa de a denunta Tratatul.

      ARTICOLUL 24

      Prezentul Tratat va fi supus ratificarii în conformitate cu procedurile constitutionale respective ale fiecarei Parti Contractante si va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare. Partile Contractante constata ca "Tratatul de prietenie, cooperare si asistenta mutuala între Republica Socialista România si Republica Populara Ungara" semnat la Bucuresti, la 24 februarie 1972 si-a pierdut valabilitatea.

      ARTICOLUL 25

      Prezentul Tratat va fi înregistrat la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 al Cartei.

      Întocmit la Timisoara, la 16 septembrie 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limba româna si în limba ungara, ambele texte fiind egal autentice.

       

      Anexa

      Lista documentelor la care se refera paragraful 1.b) al Articolului 15 din Tratatul de întelegere, cooperare si buna vecinatate între România si Republica Ungara:

      1. Documentul Reuniunii de la Copenhaga asupra Dimensiunii Umane a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, 29 iunie 1990;

      2. Declaratia Adunarii generale a Organizatiei Natiunilor Unite asupra drepturilor persoanelor apartinând minoritatilor nationale sau etnice, religioase si lingvistice (Rezolutia 47/1 35), 18 decembrie 1992 si

      3. Recomandarea 1201 (1993) a Adunarii parlamentare a Consiliului Europei cu privire la un protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, referitor la drepturile minoritatii nationale *

       

      *Partile Contractante sunt de acord ca Recomandarea 1201 nu se refera la drepturi colective si nici nu obliga Partile sa acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie teritoriala bazata pe criterii etnice.

 


Comentarii:

Pentru a lăsa comentarii trebuie să fiţi înregistrat şi logat pe site Click Aici
Înapoi
Istoria.md
Hărţi
Harta principatelor româneşti, 1793-1812
Harta principatelor româneşti, 1793-1812
Toate Hărţile...
Download
Link-uri utile
Banner Suport Energo
Febian IT Realizarea site-urilor
Memoria.ro
Banner Radio Vocea Basarabiei
Banner Portalul basarabenilor din România
Copyright © 2009 - 2017 istoria.md