Prima pagină Noutăţi Hărţi Download Concurs Despre noi Contact
Primul site de Istorie
din
pînă în
Categorii
PageRank Checking Icon
Pe site au loc lucrari. Siteul poate functiona incorect. Ne cerem scuze pentru incomoditate.
Înapoi

Declaraţia de suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldova (RSSM) (1990)

Stema Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM)
Harta RSSM (verde), actuala Republica Moldova
Stema Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM) Harta RSSM (verde), actuala Republica Moldova
 
 
Declaraţia de suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldova
 
Nr.148-XII  din  23.06.90
 
"Vesti" Nr. 8/192, 1990
 
 
Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova de legislatura a XII-a în cadrul primei sesiuni, apelînd la adevăr că toţi oamenii sunt egali şi au dreptul la viaţă, libertate şi bunăstare, înţelegînd responsabilitatea istorică pentru soarta Moldovei, care are istorie proprie, cultură şi tradiţii milenare, respectînd dreptul la suveranitatea tuturoar popoarelor, în scopul instaurării legii, protecţiei legale şi stabilităţii sociale, exprimînd dorinţa poporului, declară solemn:
 
1. Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat suveran. Suveranitatea R.S.S. Moldova este unica şi necesara condiţie a existenţei statalităţii Moldovei.
 
2. Purtătorul şi sursa suveranităţii este poporul. Suveranitatea se realizează în interesele întregului popor de către organul reprezentativ superior al puterii republicii. Nici o parte a poporului, nici un grup de cetăţeni, nici un partid politic sau organizaţie publică, nici o altă formă de organizaţie, nici o persoană fizică nu au dreptul să-şi atribuie dreptul de a exercita suveranitatea.
 
3. Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat unitar şi indivizibil. Hotarele R.S.S. Moldova pot fi modificate doar cu acordul amiabil între R.S.S. Moldova şi alt stat suveran în conformitate cu dorinţa popoarelor, în conformitate cu adrvărul istoric şi regulelor acceptate de drept internaţional.

4. Pămîntul, subsolul acestuia, apele, pădurile şi alte resusre naturale, aflate pe teritoriul R.S.S. Moldova, precum şi întreg potenţialul economic, tehnico-ştiinţific şi financiar, alte valori de patrimoniu naţional se află în proprietatea exclusivă a R.S.S. Moldova şi se folosesc în scopul asigurării necesităţilor materiale şi spirituale poporului republicii.

Întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, alte obiective, ce aparţin comunităţii statelor independente, statelor străine şi a cetăţenilor acestora, organizaţiilor internaţionale, pot fi amplasate pe teritoriul R.S.S. Moldova, pot utiliza resursele ei naturale doar cu acordul organelor competente ale puterii R.S.S. Moldova în conformitate cu legislaţia republicii.

5. În scopul asigurării garanţiilor social-economice, politice şi juridice ale suveranităţii republicii - Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova stabileşte:

  • puterea deplină a Republicii Sovietice Socialiste Moldova asupra deciziilor privitoare la subiectele ce vizează statul şi societatea civilă,
  • supremaţia Constituţiei şi legilor R.S.S. Moldova pe întreg teritoriul R.S.S. Moldova. Legile şi alte acte normative ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste sunt valabile doar după ratificarea acestora de către Sovietul Suprem al republicii. Acţiunea actelor anterioare, care contravin suveranităţii Moldovei se abrogă.

6. Republica Sovietică Socialistă Moldova recunoaşte dreptul suveran al tuturor statelor. Ca stat suveran R.S.S. Moldova are dreptul de a intra în uniuni de state, de delegare în acestea, în mod voluntar, a anumitor predogative, precum şi să lipsească de aceste prerogative sau să se retragă din uniuni în conformitate cu acordul respectiv.

7. Republica Sovietică Socialistă Moldova participă la punerea în aplicare a autorităţii transferate comunităţii statelor independente, şi a autorizat reprezentanţi în alte state suverane. Divegenţele dintre R.S.S. Moldova şi comunitatea statelor independente se soluţionează în modul prevăzut de acordul respectiv.

8. Pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldova se stabileşte cetăţenia republicii. Tuturor cetăţenilor republicii, cetăţenilor străini şi apatrizilor care au viza de reşedinţa pe teritoriul R.S.S. Moldova, le sunt garantate drepturile şi libertăţile conform Constituţiei şi altor legi ale R.S.S. Moldova, recunoscute principiile şi normele de drept internaţional şi ei sunt obligaţi să respecte legile republicii.

Cetăţenii Moldovei din afara republicii, se află sub protecţia Republicii Sovietice Socialiste Moldova.

9. Republica Sovietică Socialistă Moldova acordă garanţii pentru toţi cetăţenii, partidele politice, organizaţiile publice, mişcările de masă şi organizaţiile religioase, ce activează în conformitate cu prevederile Constituţiei R.S.S. Moldova, şanse juridice egale de a participa la gestionarea statului şi afacerilor publice.

10. Separarea ramurilor legislativă, executivă şi judecătorească ale puterii constituie Principiul de bază al funcţionării R.S.S. Moldova ca stat democratic de drept.

11. Republica Sovietică Socialistă Moldova respectă Carta Naţiunilor Unite, şi afirmă angajamentul său faţă de principiile universal acceptate şi normele de drept internaţional, dorinţa de a trăi cu toate ţările şi popoarele în pace şi armonie. Să ia toate măsurile pentru a evita o confruntare în relaţiile internaţionale, interstatale şi inter-etnice, apărînd interesele poporului R.S.S. Moldova.

12. Republica Sovietică Socialistă Moldova ca un subiect egal al relaţiilor internaţionale se declară o zonă demilitarizată, activ promovează consolidarea păcii şi securităţii, este implicată direct în procesul de cooperare şi securitate precum şi în structurile europene.

13. Această declaraţie este baza pentru dezvoltarea unei noi Constituţii a RSS Moldova, îmbunătăţirea legislaţiei naţionale, poziţia Republicii Sovietice Socialiste Moldova în pregătirea şi semnarea Tratatului de Uniune în cadrul comunităţii de state independente.

 

Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova,

or. Chişinău, 23 06 1990. , Nr 148-XII. 


Notă: Traducerea realizată din rusă de www.istoria.md

 
 
Декларация о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова

Nr.148-XII  от  23.06.90
Вести N 8/192, 1990
* * *

    Верховный Совет  ССР  Молдова  двенадцатого созыва на  своей  первой сессии, призавая истину,  что  все люди равны и имеют неотъемлемое право  на жизнь, свободу и благополучие, сознавая свою   историческую  ответственность за судьбу Молдовы, имеющей свою историю, культуру, традации, которые исчисляютсятысячелетиями, уважая право на суверенность всех народов, в целях установления права, защиты законности и социальной стабильности, выражая волю народа, торжественно заявляет:

    1. Советская  Социалистическая  Республика Молдова  есть  суверенное государство.  Суверенитет  ССР  Молдова  -  естественное  и  необходимое условие существования государственности Молдовы.
    2. Носителем  и источником суверенитета является народ.  Суверенитет реализуется  в  интересах всего народа высшим  представительным  органом государственной  власти республики. Ни одна часть народа, накакая группа граждан,  ни  одна  политическая партия  или  общественная  организация, никакое  другое  формирование, ни одно частное лицо не  может  присвоитьсебе право осуществлять суверенитет.
    3. Советская  Социалистическая  Республика  Молдова  есть  единое  и неделимое  государство. Границы ССР Молдова могут быть изменены лишь  по обоюдному согласию между ССР Молдова и другими суверенными государствами в соответствии с волеизъявлением народов, с учетом исторической правды и общепризнанных норм международного права.
    4. Земля, ее   недра,   воды,  леса  и  другие  природные   ресурсы, находящиеся  на  территории  ССР Молдова, а  также  весь  экономический, научно-технический,  финансовый  потенциал, иные ценности  национального достояния   являются   исключительной  собственностью  ССР   Молдова   и используются  в  целях обеспечения материальных и духовных  потребностей народа республики.
    Предприятия,  организации, учреждения, другие объекты, принадлежацие сообществу   суверенных   государств,  иностранным  государствам  и   их гражданам,   международным  организациям,  могут  быть  расположены   на территории  ССР  Молдова,  использовать  ее  природные  ресурсы  лишь  с согласия  соответствующих  органов государственной власти ССР Молдова  в порядке установленном законодательством республики.
    5. В целях обеспечения социально-экономических,   политических и юридических гарантий суверенитета республики Верховный Совет ССР Молдова устанавливает:
    полноту власти  Советской  Социалистической Республики  Молдова  при решении всех вопросов государственной и общественной жизни,
    верховенство  Конституции  и законов ССР Молдова на всей  территории ССР  Молдова.  Законы  и другие нормативные акты Союза ССР  действуют  в Молдове  лишь  после  их  ратификации  (утверждения)  Верховным  Советом республики.   Действие   ранее  принятых  актов,  которые   противоречат суверенитету Молдовы, - приостанавливается.
    6. Советская Социалистическая Республика Молдова признает суверенные права  всех государств.  Как суверенное государство ССР  Молдова  имеет право  входить  в союзы государств, добровольно делегируя  им  некоторые полномочия, а также лишать их этих полномочий или выйти из этих союзов в порядке, установленном соответствующим договором.
    7. Советская   Социалистическая   Республика  Молдова  участвует   в осуществлении полномочий, переданных сообществу суверенных государств, а
также   имеет  полномочное   представительство   в   других   суверенных государствах. Разногласия  между  ССР Молдова и  сообществом  суверенных государств   разрешается   в  порядке, установленном   соответствующим договором.
    8. На территории   Советской  Социалистической  Республики   Молдова устанавливается  республиканское гражданство. Всем гражданам республики, иностранным  гражданам, лицам без гражданства, проживающим на территории ССР Молдова, гарантируются права и свободы, предусмотренные Конституцией и   другими   законодательными  актами  ССР   Молдова, общепризнанными принципами  и  нормами  международного права и они  подчиняются  законам республики.
    Граждане Молдовы  за пределами республики находятся под защитой  ССР Молдова.
    9. Советская  Социалистическая  Республика Молдова гарантирует  всем гражданам,  политическим  партиям, общественным  организациям,  массовым движениям  и  религиозным  организациям, действующим  в  соответствии  с положениями   Конституции  ССР  Молдова,  равные  правовые   возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами.
    10. Разделение  законодательной, исполнительной и судебной власти  - основной  принцип  функционирования  ССР  Молдова  как  демократического правового государства.
    11. Советская  Социалистическая  Республика Молдова соблюдает  Устав Организации   Объединенных  Наций  и  заявляет  о  своей  приверженности общепризнанным  принципам  и нормам международного права,  о  готовности жить  со всеми странами и народами в мире и согласии. Принимать все меры к недопущению  конфронтации  в  международных,  межгосударственных   и межнациональных  отношениях,  отстаивая  при этом  интересы  народа  ССР Молдова.
    12. Советская   Социалистическая   Республика  Молдова  в   качестве равноправного    субъекта   международных   отношений   обяъвляет   себя демилитаризованной   зоной,  активно  срособствует  укреплению  мира   и безопасности,    непосредственно   участвует   в   европейском  процессе сотрудничества и безопасности и в европейских структурах.
    13. Настоящая  Декларация  является  основой  для  разработки  новой Конституции     ССР    Молдова,    совершенствования    республиканского законодательства,  позицией  ССР  Молдова при  подготовке  и  заключении Союзного Договора в рамках сообщества суверенных государств.

Верховный Совет Советской Социалистической Республики Молдова

    г. Кишинев, 23 июня 1990 г.,
    N 148-XII.

 

 

Bibliografie (surse):

  1. http://www.moldova.org/

Comentarii:

Pentru a lăsa comentarii trebuie să fiţi înregistrat şi logat pe site Click Aici
Înapoi
Istoria.md
Hărţi
Harta Republicii Democratice Moldoveneşti (1918) suprapusă cu R.A.S.S.M.(1924) şi Republica Moldova (1991)
Harta Republicii Democratice Moldoveneşti (1918) suprapusă cu R.A.S.S.M.(1924) şi Republica Moldova (1991)
Toate Hărţile...
Download
Link-uri utile
Banner Suport Energo
Febian IT Realizarea site-urilor
Memoria.ro
Banner Radio Vocea Basarabiei
Banner Portalul basarabenilor din România
Copyright © 2009 - 2017 istoria.md